Административни услуги

На основание чл.254, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, чл.252, ал.1 от ЗПУО, чл.3, ал.2, т.55 и чл.3, ал.3 от Правилника за устройството и функциите на Регионалните управления на образованието, чл.28 от Административния кодекс, чл.16 от Наредбата за административно обслужване, Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. се предприемат мерки за трансформация на модела  на административното обслужване, на обобщената информация за мерките, включени в Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите“, част втора „Индикативен списък на услуги, предоставени от организации, предоставящи обществени услуги“.

 

Информация за услугите, извършвани в Основно училище „георги Бенковски“:

1.Премане на ученици в първи клас

Приемане на ученици в първи клас

2. Приемане на ученици в пети клас

Приемане на ученици в пети клас

3. Заявление за прием на ученици

Заявление прием