За нас

Учениците в училището работят за постигане на високи учебни резултати като имат добро поведение и демонстрират отлична ценностна система, сътрудничество и уважение един към друг.
Учителите в училището имат високи очаквания за постиженията и поведението на учениците и прилагат разнообразни методи и подходи при педагогическата дейност. Всеки член на педагогическия колектив работи в сътрудничество и синхрон с останалите.
Родителите участват в непрекъсната комуникация с учителите, включват се активно в училищните дейности и с действията си работят за издигане на авторитета на училището.
Местната общност подпомага дейността на училището финансово и материално, подкрепя инициативи, започнати от ученици и учители, и се вкючва конструктивно при решаване на конфликти.