Проекти

1.Участие в проект „Твоят час“

Стартирахме проекта през учебната 2016/2017 година с 4 клуба: 2 клуба за преодоляване на трудностите и 2 клуба по интереси.

Поради големия интерес и желанието на учениците през учебната 2017/2018 година бяха сформирани 6 клуба: 3 клуба за преодоляване на трудностите и 3 клуба по интереси.

 

2.Участие в проект „Аз и моето семейство – заедно в училище“ по КП 33.15-2016 към ЦОИДУЕМ

Проектът се реализира през учебната 2016/2017 године, с продължителност 10 месеца.

Основната му  цел бе реализацията на дългосрочно партньорство между ученици, родители и педагогически кадри, в името на взаимното опознаване и приемане, преодоляване на негативните стереотипи, повишаване мотивацията за учене и интеграцията на учениците от етническите малцинства, екипната работа между родители и училище, практическо добиване на знания и умения.

 

3. „Инженерни науки“, осъществен съвместно с НПО.

През трите години голяма част от учениците придобиха знания и умения за работа с 3D принтер, работиха по проекти, развиваха въображението си.

4. „Равен достъп“ – Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).