Ученически съвет

Стреми се да насърчава активното им участие в управлението на училището, да съдейства за изграждането на активна позиция към явленията и процесите в общността. УС дава възможност на учениците да участват в дейности, насочени към личностно развитие и поемане на отговорности. Помага на членовете на УС да развият лидерски качества, организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават. В допълнение, учениците често играят консултативна роля в дейността на училищните органи и имат желание да работят още по-активно с родителите.

Председател на УС- Неделина Минкова-7ми клас